Mời thành viên
Mời bạn bè tham gia Lastsave qua đường dẫn hoặc mã giới thiệu của bạn để cùng nhau tận hưởng ưu đãi mua sắm.

Cách thức mời thành viên

Giới thiệu nhanh:
Để giới thiệu người dùng mới thật nhanh gọn,
bạn có thể tham khảo 03 bước sau đây:
qltv
qltv-mb
group
  • Tổng hoàn tiền: Tổng hoàn tiền trong một tháng của các thành viên được giới thiệu.
  • Số thành viên nhóm: Số thành viên nhóm, tính luỹ kế
  • Thưởng: Số tiền thưởng trên nhóm sẽ nhận được khi đạt đủ 2 tiêu chí (A) & (B)

* Cấp bậc và vị trí nhóm tính theo tháng và được tính lại vào tháng mới.

login